Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics bildades år 2007 och är ett strategiskt forskningscentra finansierat av VINNOVA och Vetenskapsrådet under en 10-års period.

 

"Ett framgångsrikt Berzelii Center kännetecknas av följande:

• I centret arbetar internationellt ledande forskare vid universitet eller högskolor i mångdisciplinärt samspel samt i aktiv samverkan med intressenter från näringsliv och offentlig verksamhet, forskningsinstitut och/eller andra forskningsutförande organisationer.

• Centret främjar hållbar tillväxt genom att bygga ny kunskap och nya processer som grund för framtagning av nästa generations produkter och tjänster. Detta sker bl a genom aktivt samarbete med och finansiering från andra aktörer, genom avknoppningar och genom licensiering.

• Centrets forskningsprogram formuleras och genomförs gemensamt av deltagande aktörer för att på bästa sätt kunna bidra till att lösa viktiga långsiktiga problemställningar för deltagarna"....

 

I Uppsala Berzelii Centre fokuserar vi på forskning kring Alzheimers sjukdom och kronisk smärta. Vår målsättning är att finna biologiska markörer för tidig diagnostik och öka kunskapen kring dessa sjukdomar som drabbar patienter och anhöriga svårt.

Finansiärer


PARTNERS
Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics | E-post info@berzelii.uu.se